Hotline: 08 44993377
Giường Y Tế Nhập Khẩu Chính Hãng- Giường Bệnh Nhân Đa Chức năng Giá Tốt  

Ngắm mười lăm sự thương khó Đức Chúa Giê-su( Địa phận Hà Tĩnh- Vinh)

Ngày cập nhật: 24/02/2024

Mở Đầu:

Ngắm mười lăm sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Thương ôi, con Đức Chúa Trời ra đời chịu trăm nghìn sự thương khó vì tội thiên hạ.

 

Thứ nhất thì ngắm:

Khi Đức Chúa Giêsu đã đến ngày giọn chịu nạn mà chuộc tội cho thiên hạ, thì có thằng Giu-đa là đầy tớ Đức Chúa Giêsu đã nuôi nó nhiều năm, dạy dỗ những sự hiền lành, mà quỷ dục lòng nó bán Đức Chúa Giêsu cho quân Giu-dêu ba mươi đồng bạc. Vậy Đức Chúa Giêsu thương thiên hạ, toan liều mình chịu chết, thì giã Đức Mẹ mà đi thành Giê-ru-sa-lem, là thủ đô nước Giu-dêu. Song le trước chịu nạn, thì đêm ấy Đức Chúa Giêsu lấy nước mà quỳ xuống rửa chân cho các đầy tớ cả, cùng rửa chân thằng Giu-đa với, chẳng những nước không, cùng lấy nước mắt rửa chân cho nó nữa, vì thương tiếc linh hồn ấy khỏi mất. Đoạn Đức Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể cho thiên hạ, là Mình Thánh, Máu Thánh Đức Chúa Giêsu nuôi lấy linh hồn loài người ta cho đến hết đời.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng. Đội ơn Đức Chúa Giêsu, đã truyền phép Thịt Máu mình cho chúng con. Lại xin xuống sức giữ đạo cho trọn, chớ bắt chước thằng Giu-đa bán Đức Chúa Giêsu làm vậy. Amen!

Thứ hai thì ngắm:

Khi Đức Chúa Giêsu đêm ấy thấy tội thiên hạ, cùng thằng Giu-đa phải sa hoả ngục, cùng kẻ ngày sau theo ý nó. Thì Đức Chúa Giêsu lo buồn sầu não, liền vào một vườn làng ấy, gọi là Giệt Si-ma-ni, và chọn ba đầy tớ đi cùng, một là ông Thánh Phê-rô, hai là ông Thánh Gia-cô-bê, ba là ông Thánh Gio-an, thì Đức Chúa Giêsu sấp mình xuống đất, cầu cùng Đức Chúa Cha ba lần. Đang khi còn nguyện, thì Đức Chúa Cha sai một thiên thần xuống an ủi Đức Chúa Giêsu vào chịu nạn, cho cả và loài người ta được khỏi tội. Đoạn Đức Chúa Giêsu lo lắm, cho nên nhọc cả và mình, mà nhữne mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất.

Ihi ngắm bấy nhiêu cự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng. Thương Đức Chúa Giêsu ln buồn vì chúng con. Xin dốc lòng chừa mọi tội, kẻo làm cho Đức Chúa Giêsu lo buồn làm vậy. Amen!

Thương hiệu

Giường Y Tế Nhập Khẩu Chính Hãng- Giường Bệnh Nhân Đa Chức năng Giá Tốt
Giường Y Tế Nhập Khẩu Chính Hãng- Giường Bệnh Nhân Đa Chức năng Giá Tốt
Giường Y Tế Nhập Khẩu Chính Hãng- Giường Bệnh Nhân Đa Chức năng Giá Tốt
Giường Y Tế Nhập Khẩu Chính Hãng- Giường Bệnh Nhân Đa Chức năng Giá Tốt
Giường Y Tế Nhập Khẩu Chính Hãng- Giường Bệnh Nhân Đa Chức năng Giá Tốt
Giường Y Tế Nhập Khẩu Chính Hãng- Giường Bệnh Nhân Đa Chức năng Giá Tốt
Giường Y Tế Nhập Khẩu Chính Hãng- Giường Bệnh Nhân Đa Chức năng Giá Tốt
Giường Y Tế Nhập Khẩu Chính Hãng- Giường Bệnh Nhân Đa Chức năng Giá Tốt
08 4499 3377
090 605 0377